In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Wijzigingen rechten en plichten van patiënt en zijn zorgaanbieder – Deel I

Op 1 januari 2020 zijn een aantal nieuwe regelingen op het gebied van gezondheidsrecht in werking getreden. De belangrijkste veranderingen voor de zorgaanbieders en haar patiënten worden in de komende twee blogs besproken.

 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Voor iedereen die wel eens te maken heeft met geneeskundige zorg is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) van toepassing. Zodra uw huisarts u onder zoekt of behandelt, kan er sprake zijn van een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen u en uw huisarts.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de Wgbo?

 

1. Verduidelijking van de informatieplicht door de hulpverlener, waarbij onder andere:

  • het overleg tussen patiënt en hulpverlener tijdig en in alle gevallen moet plaatsvinden;
  • ook de mogelijkheid om niet te behandelen wordt besproken;
  • andere mogelijke behandelingen uitgevoerd door andere hulpverleners worden besproken, indien van toepassing.

 

2. Verlenging van de bewaartermijn van het medisch dossier van 15 naar 20 jaar:

  • de bewaartermijn vangt aan op het moment waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden;
  • na 20 jaar dient het dossier vernietigd te worden, tenzij bewaring van het dossier op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is (denk aan chronische      aandoeningen);
  • mochten deze gegevens al vernietigd zijn, vanwege de voorheen geldende 15 jaar, dan kan de hulpverlener hierop niet worden aangesproken.

 

3. Inzagerecht voor nabestaanden:

Als een persoon overlijdt, kan een nabestaande om meerdere redenen behoefte hebben om het medisch dossier in te zien. De hulpverlener heeft echter – ook na de dood van de patiënt – een geheimhoudingsplicht, die niet zomaar kan worden doorbroken. Het is nu wettelijk vastgelegd dat nabestaanden recht hebben op inzage in het medisch dossier van de overleden persoon in drie gevallen:

  • de overleden persoon heeft bij leven schriftelijk toestemming gegeven voor inzage;
  • de nabestaande heeft op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een zorgaanbieder ontvangen dat een incident heeft plaatsgevonden;
  • de nabestaande heeft een zwaarwegend belang bij inzage.

Het zal voor nabestaanden dus eenvoudiger worden om inzage te verkrijgen in een medisch dossier van een overleden persoon. Ook wordt de positie van de patiënt versterkt door de informatieplicht van de hulpverlener en de langere bewaartermijn van het medisch dossier.

Heeft u vragen over de wijzigingen van de Wgbo of andere gezondheidsrechtelijke kwesties? Neemt u dan contact op met Tessa Sipkema.