In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Wijzigingen ontslagrecht

Wijzigingen ontslagrecht

Het Kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Het wetsvoorstel “Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)” is op 9 april 2018 in internetconsultatie gegaan. Minister Koolmees wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

 

Wat zijn de wijzigingen?

 • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. Dit heet de cumulatiegrond en brengt de cocktail die onder het oude recht mogelijk was, weer terug. Onder de WWZ moet een werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Er dient sprake te zijn van een voldragen grond. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid om omstandigheden te combineren. Deze versoepeling gaat de werkgever wel geld kosten omdat, als er ontbonden gaat worden op deze nieuwe negende grond, de werknemer een halve transitievergoeding extra krijgt, dus 150%.
 • Nu is het nog zo dat een transitievergoeding pas verschuldigd is vanaf twee jaar dienstverband. In het wetsvoorstel is opgenomen dat werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding krijgen.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte. Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden in aanvullende regelgeving.
 • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van twee naar vijf maanden.
 • De ketenbepaling wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar.
 • Het wordt mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden, indien sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers die op payroll-basis werken krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt.
 • Er worden maatregelen getroffen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet de werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever en houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.
 • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als de werknemer een vaste baan krijgt aangeboden in plaats van een tijdelijk contract.
 • De bedoeling van het pakket van maatregelen is dat de in de ogen van velen doorgeschoten flexibilisering wordt ingeperkt.

 

Kritiek werkgevers en werknemers

V&O-NCW en NKB Nederland hebben al kritische geluiden laten horen. De werkgevers zijn van mening dat de voorstellen voor het ontslagrecht geen echte oplossing bieden. Tijdelijke en oproepkrachten worden fors duurder en de transitievergoeding gaat omhoog, behalve bij lange dienstverbanden.

Werknemersorganisaties hebben als kritiek dat werknemers langer in onzekerheid blijven of er een vast contract wordt gegeven en vakbond FNV is bang dat werknemers straks makkelijker en goedkoper ontslagen kunnen worden.

Wordt vervolgd.