In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Wettelijke rente, of juist wettelijke handelsrente?

Bij het aanspraak maken op betaling van een niet tijdig betaalde geldsom wordt gewoonlijk ook aanspraak gemaakt op de inmiddels verschuldigde rente. Tenzij al in de overeenkomst is bepaald welke rente partijen zijn overeengekomen (de contractuele rente), zijn in de wet twee vormen opgenomen: de wettelijke rente en de wettelijke handelsrente.

Wat was nou ook alweer het verschil tussen deze twee vormen.

Wettelijke rente

Aanspraak op wettelijke rente (artikel 6:119 BW) ontstaat als een schuldenaar toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst. Met andere woorden, als de schuldenaar niet op tijd betaald heeft.

De wettelijke rente is welbeschouwd een (gefixeerde) schadevergoeding voor de schade die de schuldeiser lijdt als gevolg van het niet tijdig ontvangen van de aan hem verschuldigde geldsom. Deze schadevergoeding bestaat uit een rentevergoeding. De hoogte van de wettelijke rente is al enige jaren vastgesteld op 2% per jaar.

De wettelijke rente is beduidend lager dan de wettelijke handelsrente, reden om als ondernemer – indien mogelijk – bij voorkeur aanspraak te maken op de wettelijke handelsrente.

Wettelijke handelsrente

De wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) is uitsluitend van toepassing in het geval sprake is van handelstransacties. Op zichzelf niet geheel verrassend gezien de bewoording “handelsrente”. Van belang is dus vast te stellen wanneer sprake is van een handelstransactie.

Om dat vast te stellen moeten twee vragen beantwoord worden:

Is de overeenkomst gesloten door een organisatie die handelt in het kader van haar zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit?

Is sprake van een overeenkomst om baat tot het leveren van goederen en diensten?

Voor de gemiddelde ondernemer die met andere ondernemers zaken doet zal dan ook in veel gevallen sprake zijn van handelstransacties, waarmee de mogelijkheid bestaat aanspraak te maken op de wettelijke handelsrente.

Let op: er bestaat geen aanspraak op handelsrente indien de wederpartij een consument is!

Waarom is de wettelijke handelsrente zoveel aantrekkelijker? Met als uitgangspunt dat een hoge rentevoet ervoor zou moeten zorgen dat in het zakelijke verkeer betalingsachterstanden onaantrekkelijk zijn is de rentevoet beduidend hoger dan wettelijke rente. Zoals aangegeven beloopt de wettelijke rente 2% per jaar, de wettelijke handelsrente beloopt daarentegen 8% per jaar.

Conclusie

Kortom, het bovenstaande is reden genoeg om nog even te verifiëren op welke rente (contractueel, wettelijke rente dan wel wettelijke handelsrente) u precies aanspraak kunt maken in uw aanmaningen.