In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Op 1 januari 2016 is de “Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd” in werking getreden. Deze wet regelt een aantal zaken ten aanzien van een arbeidsongeschikte AOW-gerechtigde werknemer en verruimt de  mogelijkheden tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

 

De belangrijkste wijzigingen die de wet heeft doorgevoerd luiden als volgt:

  • De werkgeversverplichting tot doorbetaling bij ziekte geldt slechts 13 weken, in plaats van 104 weken. Voor de werknemer die ziek wordt voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maar nog steeds ziek is na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, geldt nog een doorbetalingsverplichting van 13 weken vanaf het bereiken van die leeftijd;
  • De ketenregeling (7:668a BW) is aangepast, waardoor de werkgever met de werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd maximaal 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan overeenkomen met een totale looptijd van 48 maanden, voordat de volgende arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is;
  • Overeenkomsten van voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen niet mee in deze keten. In theorie zou een werknemer dus eerst twee jaar voor bepaalde tijd kunnen werken voor het bereiken van zijn AOW-gerechtigde leeftijd en daarna nog eens vier jaar na het bereiken van zijn AOW-gerechtigde leeftijd;
  • Het opzegverbod bij ziekte geldt slechts gedurende 13 weken in plaats van de normale 104-weken;
  • De opzegtermijn bedraagt voor een AOW-gerechtigde thans nog maar één maand, ongeacht de duur van het dienstverband.

 

Overgangsregeling

Tot 1 juli 2016 geldt nog de oude termijn voor loondoorbetaling en het opzegverbod bij ziekte van 104 weken voor werknemers die:

  1. op 1 januari 2016 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of deze binnen 6 maanden zullen bereiken; én
  2. voor 1 januari 2016 ziek zijn geworden en bij wie het ziekteverzuim doorloopt na dat tijdstip (daarvan is ook sprake bij een onderbreking van de arbeidsongeschiktheid van minder dan vier weken).

Voor deze werknemers geldt dat pas vanaf 1 juli 2016 de nieuwe termijn van 13 weken gaat lopen. De werknemer die bijvoorbeeld op 1 september 2015 ziek is geworden, heeft dus nog tot 13 weken na 1 juli 2016 recht op doorbetaling van loon.De totale termijn van loondoorbetaling hoeft nooit langer te zijn dan de termijn van 104 weken uit het oude recht. De werknemer die bijvoorbeeld op 1 januari 2016 al 1 jaar en 9 maanden loondoorbetaling bij ziekte heeft genoten, heeft dus slechts nog aanspraak op 3 maanden.

Een en ander kunt u ook nalezen hier en voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans de Haij en Dennis Oud