In Nieuws
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): bestuurders let op!!

In Nederland zijn er ruim 37.000 verenigingen en stichtingen waarvoor bestuurders zich veelal belangeloos inzetten. Bestuurswerk is maatschappelijk nuttig en nodig, maar de regels worden per 1 juli 2021 aangepast.

Het doel van de WBTR is om de kwaliteit van het bestuur en het toezicht daarop te verbeteren en om die gelijk te schakelen met andere rechtspersonen zoals de naamloze en de besloten vennootschap.

Bij de vervulling van hun taak moeten bestuurders zich richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming of organisatie. Dat betekent dat ook bestuurders van stichtingen en verenigingen hun taken op een behoorlijke wijze moeten uitvoeren en elke bestuurder  verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken. Dat was al zo voor bestuurders van NV’s en BV’s, maar gaat per 1 juli 2021 ook gelden voor bestuurders van verenigingen en stichtingen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Voor bestuurders van verenigingen en stichtingen gaat dus ook gelden dat zij aansprakelijk zijn bij een onbehoorlijke taakvervulling bij faillissementen. Dat kan aanleiding zijn tot privéaansprakelijkheid van de bestuurder voor het gehele tekort (alle onbetaalde schulden) van de failliete vereniging of stichting. Daarnaast zijn in de nieuwe wet regels opgenomen voor bestuur, toezicht en bijvoorbeeld stemmen in geval van tegenstrijdig belang.

Aanpassen statuten

Invoering van de nieuwe wetgeving zal betekenen dat de statuten van veel verenigingen en stichtingen aangepast moeten worden. Vanaf 1 juli 2021 zal er immers sprake zijn van vergaande gelijkschakeling van de positie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de bestuurders van stichtingen en verenigingen met die van besloten en naamloze vennootschappen.

Belangeloos bestuurswerk moet geen privédrama worden. Het is verstandig dat voor de bestuurders van verenigingen en stichtingen een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten.