In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Wet bescherming bedrijfsgeheimen per 23 oktober 2018 in werking getreden

Begin dit jaar hebben wij u in ons blog geïnformeerd over de (toen) aankomende Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). Inmiddels is het dan zover, per 23 oktober 2018 is de wet in werking getreden. Een en ander is de implementatie van de Europese Richtlijn 2016/943/EU, met als doel de bescherming van bedrijfsgeheimen binnen de Europese Unie te uniformeren en daarmee grensoverschrijdende innovatie binnen de interne markt te stimuleren.

De wet biedt een specifieke regeling met betrekking tot bedrijfsgeheimen, know how en bedrijfsgevoelige informatie. Dit ontbrak tot op heden in de wetgeving. De houder van een bedrijfsgeheim heeft met de nieuwe wet mogelijkheden om op te treden tegen het onbevoegd verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

 

Artikel 1 van de Wbb definieert “bedrijfsgeheim” als volgt:

bedrijfsgeheim: informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • zij is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is    voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
  • zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en
  • zij is door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.

Enkele acties die bijvoorbeeld door de houder van een bedrijfsgeheim kunnen worden ingesteld: vordering tot staking of verbod, danwel gebruik van een bedrijfsgeheim, een verbod tot produceren of in handel brengen/invoeren van inbreukmakende goederen, beslaglegging op de inbreukmakende goederen of afgifte daarvan, vordering tot vernietiging van documenten, bestanden etc. Tevens kan er een schadevergoeding worden gevorderd van de inbreukmaker die wist of had moeten weten dat hij onrechtmatig een bedrijfsgeheim verkreeg, gebruikte of openbaar maakte.

Tot slot is het niet onbelangrijk om te vermelden dat – indien er sprake is van inbreuk te kwader trouw – ten aanzien van de proceskostenveroordeling de mogelijkheid bestaat voor de rechter om de in het ongelijk gestelde partij te veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De mogelijkheid tot een volledige proceskostenveroordeling dus, een uitzondering op de gewone regels omtrent proceskostenveroordeling.

Nu de Wet bescherming bedrijfsgeheimen een leemte vult van een onderwerp waar voorheen geen bijzondere wettelijke bepalingen voor bestonden is de verwachting dan ook  dat dit in de komende tijd voldoende stof tot discussies zal opleveren, en daarmee jurisprudentie.

Uiteraard houden wij u van relevante ontwikkelingen op de hoogte.