In Nieuws
Waar moet een ingebrekestelling eigenlijk aan voldoen?

Inmiddels is de terminologie “in gebreke stellen” en “een ingebrekestelling” wel aardig ingeburgerd bij ondernemers. De vraag is of ook voldoende gerealiseerd wordt aan welke vereisten een ingebrekestelling moet voldoen om als een ingebrekestelling gekwalificeerd te kunnen worden.

Verzuim

Als een overeenkomst niet wordt nagekomen is het – voor het kunnen instellen van vorderingen (zoals bijvoorbeeld nakoming, ontbinding, schadevergoeding) – van belang dat de wederpartij in verzuim is geraakt. Daarvoor is in beginsel benodigd dat een wederpartij in gebreke is gesteld. Mocht u een ingebrekestelling vergeten dan heeft u kans dat de vorderingen worden afgewezen omdat een rechter zou kunnen oordelen dat de wederpartij niet in verzuim is geraakt, met zelfs een mogelijke schadeplichtigheid tot gevolg.

Ingebrekestelling

En waar moet de ingebrekestelling dan precies aan voldoen? Een deugdelijke ingebrekestelling kent in feite vier vereisten:

  • een schriftelijke aanmaning;
  • met daarin benoemd de verplichtingen waar de wederpartij in tekort is geschoten (de gebreken in de nakoming van de overeenkomst);
  • met daarin benoemd de redelijke termijn waarbinnen de wederpartij de overeenkomst alsnog moet nakomen (wat redelijk is hangt af het geval, maar een termijn van 14 dagen is aan de veilige kant en gewoonlijk afdoende. Voor bijvoorbeeld een gebrek dat met spoed moet worden hersteld kan uiteraard een kortere termijn redelijk zijn en worden gehanteerd);
  • met daarin benoemd de gevolgen van niet nakoming binnen de gestelde termijn (denk aan ontbinding van de overeenkomst, aansprakelijk stellen voor schade, aanzeggen contractuele en/of wettelijke (handels)rente en kosten, aanzeggen van rechtsmaatregelen).

Verzuim zonder ingebrekestelling/contractuele afwijkingen

De wet voorziet in artikel 6:83 BW in een drietal gevallen waarbij verzuim kan intreden zonder een ingebrekestelling:

  • er is uitdrukkelijk een fatale termijn voor nakoming overeengekomen en deze is overschreden;
  • de wederpartij deelt mee dat hij niet meer in staat is de overeenkomst na te komen;
  • een verbintenis uit schadevergoeding of onrechtmatige daad wordt niet nagekomen.

Hou er rekening mee dat in een overeenkomst en algemene voorwaarden kan worden afgeweken van deze wettelijke regeling, waardoor bijvoorbeeld in specifieke gevallen of gewoon altijd een ingebrekestelling vereist is. In gevallen kan ook in het bijzonder zijn bepaald welke termijn voor nakoming gehanteerd dient te worden in een ingebrekestelling. Iets om goed in de gaten te houden.

Conclusie

Kortom, een goede ingebrekestelling moet de aandacht krijgen die het verdient, omdat daarmee de basis wordt gelegd voor de eventuele verdere vorderingen. Als de ingebrekestelling niet voldoet aan de wettelijke vereisten en – controleer dat goed – de eventuele contractuele vereisten, kan dat vergaande gevolgen hebben voor uw rechtspositie.

Bij vragen over een ingebrekestelling of hulp bij het opstellen daarvan, neem contact op met Bas van der Eijk.