In Nieuws
Verstrekking van informatie over lopende civiele procedures aan derden ⚖️

Op 21 april 2023 heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest gewezen op grond waarvan gerechten, bijvoorbeeld de rechtbank, verplicht zijn om informatie te delen over civiele procedures die op dat moment lopen en waarbij een bepaalde natuurlijke persoon partij is.

Waar ging het om?

Een advocaat had de griffier gevraagd of bij de rechtbank procedures aanhangig zijn of waren waarbij een specifiek persoon partij was. De griffier van de rechtbank weigerde medewerking te verlenen aan dit verzoek. Het verzoek was volgens de griffier niet concreet genoeg. De advocaat die het verzoek had gedaan kwam in verzet en wilde dat de griffier (1) alsnog opgave zou doen van alle procedures waarin die specifieke persoon partij is of was, en (2) dat de griffier afschriften zou verstrekken van alle uitspraken waarbij die specifieke persoon partij was. De Voorzieningenrechter wees het eerst deel van de vordering toe, maar wees het tweede gedeelte af. Tegen dat oordeel stelde de procureur-generaal cassatie in, in het belang der wet, zodat de Hoge Raad zich over dit vraagstuk kon uitlaten.

De Hoge Raad oordeelde dat advocaten de mogelijkheid moeten krijgen om rechtszaken te observeren ten behoeve van cliënten die (nog) geen partij in de zaak zijn. Ook derden zouden meer informatie over lopende zaken moeten kunnen krijgen. Indien een natuurlijk persoon partij is in een civiele procedure waarin een openbare zitting is bepaald, dient het gerecht aan de derde informatie te verschaffen die hem in de gelegenheid stelt om de openbare zitting bij te wonen. Ook dient volgens de Hoge Raad afschriften van een of meer uitspraken, waarbij de specifieke persoon partij was, aan de derde te worden verstrekt.

Voornoemd arrest van de Hoge Raad is belangrijk, omdat het voor een partij van belang kan zijn om te weten of tussen andere partijen een procedure aanhangig is. Aan de hand daarvan kan een partij met zijn of haar advocaat beter een strategie bepalen. Voornoemde uitspraak is dan ook een welkome aanvulling op de tot op heden gangbare methoden om een zaak van een derde partij te observeren.

Lees de uitspraak hier.