In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Tijdig indienen bezwaar-/beroepschrift per post verruimd door Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Recentelijk, 16 juni 2020, heeft de CRvB een uitspraak gedaan (ECLI:NL:CRVB:2020:1207) waarmee een tot dan toe gehanteerde uitleg van het tijdig indienen van een bezwaar per post werd verruimd.

Tot aan voornoemde uitspraak van de CRvB op 16 juni 2020 werd in de rechtspraak de vraag of een bezwaar- of een beroepschrift tijdig per post was ingediend, en daarmee de vraag of men ontvankelijk was in het bezwaar/beroep, als volgt beantwoord:

Op grond van artikel 6:9, tweede lid, van de Awb, is een bezwaarschrift bij verzending per post tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Het was vaste rechtspraak dat van het tijdig indienen per post sprake was als een bezwaar- of beroepschrift voor het verstrijken van de termijn aan de PostNL ter post was bezorgd.

Bij arrest van 27 maart 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat een dergelijke beperking, er zijn immers meer postaanbieders dan uitsluitend PostNL, in strijd is met de gemeenschappelijke regels. De CRvB heeft daarom geoordeeld dat onder “verzending per post” niet langer uitsluitend PostNL wordt verstaan, maar ook andere postaanbieders. Voorwaarde is wel dat het gaat om postaanbieders die bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geregistreerd zijn als postvervoerbedrijf. Daarmee wordt gewaarborgd dat de kwaliteit van de postbezorging wordt gecontroleerd.

De nieuwe lijn ‘Een bezwaar- of (hoger) beroepsschrift is ook tijdig ingediend als het voor het einde van de termijn bij een andere postaanbieder dan PostNL ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen’, wordt met onmiddellijke ingang gehanteerd.