In Nieuws
Stikstofdepositie telt mee binnen een straal van 25 km

Wanneer een bouwproject wordt voorbereid, moet met verschillende zaken rekening worden gehouden. Eén van deze zaken is het berekenen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden tijdens de bouw en bij de ingebruikname van het gerealiseerde project. Stikstofdepositie is ‘het neerslaan van stikstof op de bodem en in het water van reactieve stikstofverbindingen uit de lucht’. Stikstofdepositie is voornamelijk afkomstig uit de landbouw en het verkeer. Deze depositie mag niet te groot zijn, omdat dit betekent dat het project te grote nadelige gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden.

In haar tussenuitspraak van 5 april 2023 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) bepaald dat het berekenen van de stikstofdepositie tot op een afstand van 25 kilometer aanvaardbaar is. Eerder had de Minister van I&W het aantal kilometers tot 5 beperkt, maar dat moest volgens de ABRvS beter gemotiveerd worden. De minister heeft volgens de ABRvS nu voldoende gemotiveerd dat 25 km de grens is waarbinnen met het rekenmodel OPS nog wetenschappelijk betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de depositie van een individueel project.

Deze uitspraak betekent dat de stikstofgevolgen voor Natura 2000-gebieden tot een afstand van 25 kilometer moeten worden berekend en dat deze moeten worden meegewogen bij de voorbereiding van en besluitvorming over het project.

De bovengenoemde uitspraak van de ABRvS is een tussenuitspraak in de zaak over het Tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)’ van de minister van I&W. De uiteindelijke vraag in deze zaak is of de A15 bij knooppunt Ressen kan worden doorgetrokken en aangesloten op de A12. Deze tussenuitspraak is geen einduitspraak in deze zaak, omdat nog niet alle beroepsgronden zijn behandeld.

Deze uitspraak van de ABRvS heeft tot gevolg dat stikstofdeposities die buiten de grens van 25 km plaatsvinden, niet worden meegenomen in de stikstofdepositie voor het project. Wel zijn deze deposities onderdeel van de totale depositie in Nederland, waarvoor de overheid verantwoordelijkheid draagt. Het kan dus wel zijn dat de overheid maatregelen neemt die op een andere wijze effect kunnen hebben op de uitvoering van uw project.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over een project dat uw onderneming wil realiseren of waar u als derde belanghebbende bij bent? Neem dan contact op met ons kantoor.

Link naar de uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@136592/201702813-17-r3/