In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Rechtsbescherming via de Commissie van Aanbestedingsexperts

Sinds april 2013 bestaat de Commissie van Aanbestedingsexperts (website: www.commissievanaanbestedingsexperts.nl). Deze Commissie biedt aanvullende rechtsbescherming in aanbestedingszaken, naast de bekendere gang naar de civiele rechter, meestal in kort geding. Bij de Commissie kunnen klachten worden ingediend, over hoe de aanbestedingsregels worden toegepast en over de handelwijze van de aanbestedende dienst. Nu de Commissie ruim twee jaar aan het werk is, is het goed om eens te kijken naar hoe dat in de praktijk uitpakt.

Aanbestedingsprocedures bij de kort gedingrechter blijken in de praktijk in de meeste gevallen, zo’n 70%, niet het resultaat op te leveren dat de belanghebbende partij met zijn vordering had beoogd. Hoewel de kort gedingrechter een aanbestedingskwestie in principe grondig kan en mag toetsen, doet hij dat in de praktijk doorgaans niet, met als motivering bijvoorbeeld dat de kort gedingrechter van mening is dat hij te weinig specifieke kennis heeft van de branche en de materie. Daarnaast is de drempel voor een civiele procedure voor partijen soms te hoog, omdat zij de relatie met de aanbestedende dienst niet willen beschadigen en/of omdat er hoge kosten aan verbonden zijn.

De Commissie bestaat uit onafhankelijke experts, die bemiddelen en adviseren over ingediende klachten. Het oordeel van de Commissie is weliswaar niet bindend, maar wel zwaarwegend. Een aanbestedende dienst kan een advies niet zomaar terzijde schuiven, zeker niet zonder goede motivering.

Uit een evaluatie van de adviezen van de Commissie blijkt, dat die adviezen vrijwel net zo vaak gegrond als ongegrond worden verklaard. De kans van slagen ligt daarmee dus aanzienlijk hoger dan bij de kort gedingrechter. Met name klachten over opdrachtspecificaties en contractvoorwaarden, die worden ingediend op het moment dat de inschrijvingsfase nog loopt, worden met regelmaat gegrond verklaard.

De Commissie van Aanbestedingsexperts is bij veel partijen nog relatief onbekend. Als echter gekeken wordt naar de mogelijkheden om in een vroegtijdig stadium klachten over de procedure of handelwijze van de aanbestedend dienst aan de orde te stellen, is het in veel gevallen zeker de moeite waard om een klacht in te dienen op het moment dat u vindt dat u onheus bejegend wordt of dat de aanbestedende dienst de regels niet correct toepast.

Heeft u vragen over de voorwaarden voor en de mogelijkheden van een klacht bij de Commissie, dan kunt u contact opnemen met Pascal Willems