In Nieuws
Re-integratiebegeleiders: let op de extra (administratie)verplichting vanaf 1 juli 2023!

Volgende maand wordt de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar aangepast en moeten de werkgever en de werknemer verplicht hun visie geven op het re-integratietraject en dit opschrijven. De visie moet worden gegeven over de activiteiten die worden ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen en de daarmee te bereiken doelstellingen. Ook over de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting worden bereikt moet de visie worden opgenomen. Deze verplichting geldt in ieder geval voor alle nieuwe ziekmeldingen ná 1 juli 2023 en geldt ook voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet. Bij ziekmeldingen vóór 1 juli 2023 geldt deze nieuwe regel voor alle documenten die ná 1 juli 2023 worden opgesteld. Alle documenten die voor die datum al zijn opgesteld en ondertekend, hoeven dus niet te worden aangepast.

De visies op het re-integratietraject moeten in ieder geval in de volgende documenten worden opgenomen: plan van aanpak, de bijstellingen daarvan (periodieke evaluatie) én de eerstejaarsevaluatie. De meeste werkgevers gebruiken model documenten van het UWV waarin het onderdeel ‘visie werkgever/werknemer’ al is opgenomen (zie onderdeel 5.1). In de praktijk zien we echter dat dit onderdeel vaak niet wordt ingevuld, tenzij er een geschil is over de wijze waarop het re-integratieproces verloopt. Vanaf 1 juli is het invullen verplicht en komt er expliciet in de Regeling te staan dat de visie over de re-integratie moet worden gegeven. Let er dus goed op dat zowel werknemer als uzelf het invult. Een niet compleet ingevuld re-integratiedocument kan leiden tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting. Als een werknemer en u niet in staat zijn om een visie op de re-integratie te geven en er is behoefte aan ondersteuning, dan geeft de wetgever aan dat bijvoorbeeld een onafhankelijk casemanager of jobcoach erbij kan worden betrokken.

Het doel van deze wijziging is het bevorderen van het gesprek over de re-integratie, waardoor de betrokkenheid van werkgever en werknemer zou moeten worden vergroot. De wetgever geeft een aantal voorbeelden: “Zo is het mogelijk dat een werkgever en werknemer mogelijkheden zien in ander passend werk als het eigen werk niet geschikt is en kunnen zij daar afspraken over maken. Ook als er geen re-integratieactiviteiten mogelijk zijn, moet dit gemotiveerd worden vastgelegd. Daarnaast kunnen een werkgever en werknemer twijfels hebben over het advies van de bedrijfsarts of hier verschillend over denken. Als deze situatie zich voordoet, is het aan de werkgever en werknemer om te bespreken of een second opinion bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij UWV aan de orde is. Het is belangrijk dat deze zaken besproken worden, zodat niets aan een succesvolle re-integratie in de weg staat. De visie is een hulpmiddel om dit doel te bereiken en is daarmee een waardevolle toevoeging voor zowel de werkgever als de werknemer.”

Vragen over een re-integratieproces? Bel of mail een van onze Arbeidsrechtadvocaten Dennis Oud, Hans de Haij, Elke Bijvank of Tessa Sipkema.