In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Overname en concurrentiebeding

Overname en concurrentiebeding

Als een onderneming wordt verkocht, is het gebruikelijk dat in de overnameovereenkomst een concurrentiebeding wordt opgenomen waarbij de verkoper wordt gebonden door een concurrentiebeding. Dat is ook wel logisch, omdat in de koopprijs veelal een deel van de goodwill is verdisconteerd en om die reden mag de verkoper zich gedurende een bepaalde periode niet met dezelfde producten of diensten begeven op dezelfde markt. Zou de verkoper dat wel mogen, dan zou afbreuk worden gedaan aan de verkochte onderneming.

 

Voorwaarden

Een non-concurrentiebeding moet aan een aantal voorwaarden voldoen, tenzij op grond van de Mededingingswet een specifieke vrijstelling van toepassing is. De voorwaarden hebben betrekking op de omvang van het beding, de duur van het beding en de geografische beperking.

Voor wat betreft de omvang van het beding geldt dat de activiteiten die de verkoper niet mag verrichten, niet verder kunnen strekken dan de activiteiten van de verkochte onderneming op het moment van verkopen.

Voor de geldigheid van een non-concurrentiebeding is het verplicht om een tijdsduur op te nemen. Op grond van Europese Regelgeving geldt een termijn van maximaal twee jaar als er goodwill wordt overgedragen en maximaal drie jaar als er naast goodwill ook know how wordt overgedragen. Als er geen tijdsduur wordt opgenomen in het concurrentiebeding of er wordt een te lange tijdsduur overeengekomen, dan is er in beginsel sprake van een nietig beding. Ten aanzien van de beperking in tijdsduur gelden bijvoorbeeld strikte regels waarvan slechts in uitzonderingsgevallen afgeweken kan worden. Als er sprake is van een grote mate van klantentrouw kan in uitzonderingsgevallen een langere duur toegestaan zijn.

Daarnaast moet er in het non-concurrentiebeding een geografische beperking worden opgenomen. Deze beperking mag zich niet verder uitstrekken dan het gebied waar de onderneming actief was op het moment van de (ver)koop.

Met regelmaat zien wij in koopovereenkomsten concurrentiebedingen die niet aan opgemelde voorwaarden voldoen met als consequentie dat de koper de verkoper niet met succes kan aanspraken op nakoming van het non-concurrentiebeding. De vis wordt dan duur betaald.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Hans de Haij.