In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

OVERIGE MAATREGELEN – Noodpakket Economie en Banen

1) Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen

Veel zelfstandigen, zoals in de culturele sector en de horeca, verliezen noodgedwongen inkomsten. Het kabinet wil ook deze groep ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor 3 maanden die zo snel mogelijk ingaat.

Wat houdt de regeling in?

De ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De lening voor bedrijfskapitaal wordt gebruikt om liquiditeitsproblemen op te lossen. De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is.

Wat zijn de voorwaarden?

Uitkering inkomensondersteuning

 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling, maximaal ca. € 1500,- per maand (netto);
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt (er hoeft dus later niets te worden terugbetaald);
 • Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
 • Binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.

Lening bedrijfskapitaal

 • Een lening voor bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157,-;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd;
 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.

Extra informatie over de eisen die worden gesteld aan de ZZP’er en de nadere voorwaarden zijn te vinden op de website van de rijksoverheid.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

De regeling is nog niet ingevoerd, maar de verwachting is dat dit op korte termijn plaats zal vinden. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. U kunt terecht bij de gemeente waar u staat ingeschreven.  Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente.

2) WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het Corona-virus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden.

Arbeidsovereenkomst op schrift of in addendum?

Werkgevers krijgen uitstel tot 1 juli 2020 (dus uiterlijk 30 juni a.s.) om alle vaste arbeidsovereenkomsten (voor onbepaalde tijd) op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie.

Heeft u nog geen contract voor onbepaalde tijd op schrift gesteld? Het is ook voldoende om met uw werknemer een schriftelijk addendum overeen te komen bij de oude arbeidsovereenkomst, indien u nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt opgesteld. Uit dit addendum moet blijken dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. U bewaart dit addendum bij de loonadministratie. Indien u een model-addendum nodig heeft, neem dan contact met ons op.

3) Het noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Corona-crisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.

Het gaat hier in het bijzonder om de horeca en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het betreft een onderneming met een fysieke inrichting buiten het eigen huis;
 • Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden;
 • De tegemoetkoming geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

Het is nog niet bekend wanneer een aanvraag kan worden gedaan. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt.

4) Uitstel of stopzetting van betaling van belastingen

De Belastingdienst zal een bijzonder uitstel van betaling verlenen aan alle ondernemers die door de Corona-crisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Om ondernemers tegemoet te komen zal de CE-AEP / 20077147 Belastingdienst de komende tijd een boete (een zogenaamde “verzuimboete”) voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst;
 • Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling;
 • Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats;
 • Ondernemers hoeven niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen.

Wanneer kan ik de aanvraag doen?

Zijn er nog overige uitstelmogelijkheden?

Ja, het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas, zoals in de sierteelt. Het kabinet gaat hierover in gesprek met de energieleveranciers.

Hoe zit het met de toeristenbelasting?

Veel gemeenten beraden zich op aanpassing van de inning van de toeristenbelasting om de sector tegemoet te komen. Het Rijk is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over hoe deze maatregel door gemeenten kan worden ingevuld. U kunt contact met uw gemeente opnemen over de maatregelen die zij treft op dit gebied of de website van uw gemeente raadplegen.

5) Invorderingsrente en belastingrente

Het kabinet heeft besloten verdere fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen. Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, of een aangifte niet op tijd wordt gedaan, kan de Belastingdienst invorderings- en/of belastingrente vorderen. Deze rentes zullen tijdelijk worden verlaagd.

Welke maatregelen worden genomen?

 • De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage (tijdelijk) vastgesteld op 0,01%;
 • Het tarief van de belastingrente (8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen) wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%.
 • Om uitvoeringstechnische redenen zal de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente ingaan vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

6) Wijzigingen van de voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de Corona-crisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

7) Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het Corona-virus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.

In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt tijdelijk 90% van dit borgstellingskrediet.

Hoe kom ik in aanmerking voor de BMKB?

 • De aanvraag voor een Borgstelling MKB-krediet (BMKB) loopt via een van de aangesloten financiers, veelal een bank. U hoeft zelf voor de BMKB dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Bekijk het aanvraagproces hier;
 • De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen;
 • Ook ZZP’ers kunnen in aanmerking komen voor de BMKB-regeling;
 • Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed.

8) Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL)

De land- en tuinbouwsector wordt zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar hun producten. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen onder druk staan of (veelal bederfelijke) producten niet verkocht kunnen worden. Hierdoor kunnen land- en tuinbouwbedrijven in financiële problemen komen. Daarom is er een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

 • Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen;
 • Bekijk de aanvraag procedure hier.

9) De GO-regeling voor (middel)grote bedrijven

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen sinds 2009 gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering, de zogenoemde GO-regeling. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als (middel)grote ondernemingen door middel van een garantie op bankleningen en bankgaranties.

Het garantiebudget van de GO wordt substantieel verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Ook de maximale garantie per onderneming wordt substantieel verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze plafonds waren even hoog tijdens de financiële crisis. Door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Ondernemers kunnen zich op gebruikelijke wijze melden bij hun financier (banken). Bekijk de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie.

10) Qredits (microkredieten)

Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan.

Welke extra voorzieningen zijn er?

Qredits heeft een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal €6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020. Bekijk voor meer informatie de website van Qredits.