In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Ontslagregels rondom AOW-ers en Payrollers gewijzigd

Op 4 februari 2015 is het wijzigingsbesluit in de Staatscourant gepubliceerd. In dat besluit is een aantal aanpassingen opgenomen met betrekking tot AOW-gerechtigden en het afspiegelingsbeginsel en daarnaast aanpassingen met betrekking tot payroll-werknemers.

 

AOW-gerechtigden

Sinds 1 april 2014 geldt dat AOW-gerechtigden in het kader van een reorganisatie, bij voorrang moeten worden ontslagen als er binnen uitwisselbare functies arbeidsplaatsen komen te vervallen en er in die uitwisselbare functies AOW-gerechtigden werkzaam zijn. Bepalend daarbij was of de werknemer AOW-gerechtigd is op de datum van indiening van de ontslagaanvraag. In het wijzigingsbesluit is opgenomen dat niet de datum van indiening bepalend is, maar de datum waarop het UWV de beslissing neemt. Bovendien was met betrekking tot het afspiegelingsbeginsel (een verplicht voorgeschreven selectiemethode die de werkgever moet toepassen bij bedrijfseconomisch ontslag) opgenomen dat de werkgever ook afscheid moest nemen van werknemers die nog niet AOW-gerechtigd zijn en op grond van het afspiegelingsbeginsel niet voor ontslag in aanmerking komen, maar binnen 26 weken wel AOW-gerechtigd zouden worden. Dit uitgangspunt vindt men niet meer passen bij de ontwikkeling dat werknemers contractueel afspreken om na de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken en om die reden komt dit dan ook te vervallen.

 

Payrollwerknemers

In een eerdere blog (gaten in de flexibiliteit) is al gewezen op de tendens in de rechtspraak met betrekking tot de rechtsbescherming van payrollwerknemers. Aan het Wijzigingsbesluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 is nu een nieuwe paragraaf 6d toegevoegd, waarin de wijziging van het Ontslagbesluit per 1 januari 2015 is verwerkt. Payrollmedewerkers hebben voortaan dezelfde bescherming tegen ontslag als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij diezelfde werkgever. De hoofdregel is dat een werkgever bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen eerst afscheid moet nemen van zijn flexkrachten. Uitzondering is nu dat de nieuw toegevoegde sub paragraaf 6d (payrollwerknemers) hierop een uitzondering zijn.

In de wijziging van het Ontslagbesluit wordt op het punt van bescherming tegen ontslag onderscheid gemaakt tussen payrollwerknemers met een arbeidsovereenkomst die is ingegaan vóór 1 januari 2015 en werknemers met een arbeidsovereenkomst die is ingegaan op of ná 1 januari 2015.

De wijziging van de beleidsregels treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2015.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Hans de Haij