In Nieuws
Nieuwe Wet Franchise per 1 januari 2021

Nieuwe Wet Franchise per 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 zal de Wet Franchise van kracht gaan. Deze wet brengt nieuwe rechten en verplichtingen voor zowel franchisegevers als franchisenemers en gaat gelden voor bestaande en nieuwe overeenkomsten met dien verstande dat voor enkele specifieke bepalingen in op 1 januari 2021 reeds bestaande franchiseovereenkomsten een overgangstermijn geldt van 2 jaar. In het oog springende bepalingen zijn onder meer artikel 920 lid 2, waarin is opgenomen dat non-concurrentiebepalingen op grond waarvan het een franchisenemer is verboden na het einde van de franchiseovereenkomst te concurreren met de franchisegever, niet langer dan een jaar na het einde van de franchiseovereenkomst mogen gelden.

Een andere opvallende wijziging is dat de franchiseovereenkomst een bepaling moet hebben waarin wordt geregeld of er sprake is van goodwill in de onderneming van de franchisenemer en zo ja, op welke wijze goodwill kan worden toegerekend aan de franchisenemer bij onder meer beëindiging van de franchiseovereenkomst.

Voorts is in de wet opgenomen dat de franchisegever aan een beoogde franchisenemer tijdig informatie verstrekt over zijn financiële positie, voor zover deze redelijkerwijs van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Hoewel de Wet Franchise op 1 januari 2021 van kracht zal gaan wordt door de rechter thans al op de wet geanticipeerd. Zo oordeelde de voorzieningenrechter bij de rechtbank Amsterdam dat een franchisegever voorafgaand bij het sluiten van de franchiseovereenkomst met franchisenemer weliswaar kenbaar had gemaakt dat er op enig moment moest worden verbouwd, maar dat franchisegever niets over de kosten en de omvang van de verbouwing zelf kenbaar had gemaakt. Daarmee heeft de franchisegever volgens de voorzieningenrechter niet gehandeld als een ‘goed franchisegever’ en heeft de franchisegever evenmin tijdig informatie gegeven over de financiële positie die voor franchisenemer van belang was bij het sluiten van de overeenkomst.

De uitspraak illustreert dat het voor zowel franchisenemer als franchisegever van belang is dat u tijdig kennis neemt van de nieuwe Wet Franchise zodat bestaande overeenkomsten eventueel kunnen worden aangepast.

De gehele Wet Franchise kunt u hier vinden en het vonnis van de voorzieningenrechter Amsterdam kunt u hier vinden.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Lennart Hordijk