In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen

Na uitvoerige internetconsultatie, is recentelijk eindelijk het aangescherpte wetsvoorstel Bestuur en Toezicht rechtspersonen door de minister bij de Tweede Kamer neergelegd. De bedoeling is dat de nieuwe wet met ingang van 1 januari 2017 in werking treedt.

De wet heeft tot doel om voor met name verenigen en stichtingen bepaalde zaken op dezelfde manier te regelen als voor naamloze en besloten vennootschappen.

Dat zal onder meer meebrengen dat bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen bij een faillissement hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn, als het faillissement in belangrijke mate is veroorzaakt door onbehoorlijke taakvervulling. Ook regelt de nieuwe wet, dat bestuurders en commissarissen zich, ingeval van een tegenstrijdig belang, moeten onthouden van deelname aan besluitvorming. Verenigingen en stichtingen kunnen nu in hun statuten bepalen dat er een Raad van Commissarissen zal worden ingesteld. Alle soorten Raden van Toezicht die verenigingen en stichtingen nu al kennen, zullen als Raden van Commissarissen worden aangemerkt in de zin van de nieuwe wet.

Nieuw is ook de uitbreiding van de gronden voor ontslag van statutair bestuurders. Tot op heden kan daarvoor worden aangevoerd het verwaarlozen van de taak, dan wel gewichtige redenen. Daar komen twee gronden bij, te weten een ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van het bestuurderschap in redelijkheid niet langer kan worden geduld en het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de Voorzieningenrechter, om inlichtingen te verschaffen aan het Openbaar Ministerie.

Feitelijk wordt in het wetsvoorstel vastgelegd wat in de praktijk al enige tijd wordt toegepast. In die zin is het wetsvoorstel teleurstellend, het brengt niet echt de grote veranderingen die aanvankelijk werden verwacht. Het gaat echter, zoals al gesteld, nog maar om een voorstel. De Tweede Kamer moet er zijn licht nog over laten schijnen en wellicht heeft dat alsnog wijzigingen tot gevolg. Hoe dan ook heeft het wetsvoorstel ook in zijn huidige vorm al tot gevolg, dat het risico op bestuurdersaansprakelijkheid toeneemt. Dat brengt voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen de noodzaak mee, zich voorafgaand goed de vraag te stellen of zij hun taak goed kunnen en willen invullen.

Heeft u vragen over het wetsvoorstel en over de gevolgen daarvan voor bestuurders en toezichthouders, neemt u dan contact op met Pascal Willems.