In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Nieuwe tarieven griffierechten burgerlijke zaken per 1 januari 2020

Nieuwe tarieven griffierechten burgerlijke zaken per 1 januari 2020

Jaarlijks wordt de hoogte van de griffierechten voor het procederen bij de kantonrechter,de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad opnieuw in Wet griffierechten burgerlijke zaken opnieuw vastgesteld. In onderstaand overzicht treft u een vergelijking aan van de tarieven zoals die per 1 januari 2019 golden en thans per 1 januari 2020 gelden. Geconcludeerd moet worden dat alle tarieven zijn gestegen.

Bent u een VOF, Maatschap of Commanditaire Vennootschap dan valt u onder de kolom van het tarief voor niet-natuurlijke personen. Van onbepaalde waarde is sprake als een verzoek of vordering niet in geld uit te drukken is, bijvoorbeeld een verzoek waarin de rechtbank wordt verzocht om de echtscheiding uit te spreken of een vordering waarin u eist dat uw wederpartij wordt veroordeeld om iets te doen of ergens mee te stoppen.

Langs deze weg willen wij u op voorhand al informeren over de hoogte van het griffierecht. In voorkomende gevallen zullen wij u echter altijd informeren over de hoogte van het griffierecht die op uw situatie van toepassing is.

Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.