In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Nieuwe gedragsregels voor advocaten – confraterneel overleg

Nieuwe gedragsregels voor advocaten – confraterneel overleg

Sinds 22 februari 2018 zijn er nieuwe gedragsregels voor de advocatuur gepubliceerd en van kracht. De nieuwe regels vervangen de oude gedragsregels die dateerden van 1992. Onder de oude gedragsregels was het een advocaat in beginsel niet toegestaan om in een procedure een beroep te doen op confraternele mededelingen van de advocaat van de wederpartij. Het kon daarbij gaan om zowel schriftelijke als mondelinge mededelingen. Het belang van de cliënt om een beroep te doen op confraternele correspondentie kon echter een reden zijn om van deze hoofdregel af te wijken. Daarvoor was dan wel vooraf overleg en toestemming met de raadsman van de wederpartij nodig. Indien er geen toestemming werd gegeven, dan kon de advocaat zich wenden tot de Deken voor advies.

Voornoemde gedragsregel werd in de praktijk weleens als knellend ervaren. Een rechter hoefde zich namelijk niets van de gedragsregels aan te trekken. Sterker nog; in artikel 21 van het van Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is zelfs een verplichting voor partijen opgenomen dat partijen alle van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid dienen aan te voeren. Dat kunnen dus ook feiten zijn die voortvloeide uit confraternele correspondentie.

Voornoemde gedragsregel had tot voordeel dat partijen middels een vertrouwelijk overleg tussen de advocaten over het algemeen vrijelijk waren om bepaalde onderwerpen te bespreken zonder te hoeven vrezen om later in een procedure geconfronteerd te worden met mededelingen uit dat minnelijk overleg.

In de nieuwe gedragsregels is voorgenoemde gedragsregel verdwenen. Indien een advocaat voortaan vertrouwelijk wil communiceren, dan dient hij dat vooraf af te spreken met de advocaat van de wederpartij. Zo niet, dan kan er in rechte een beroep gedaan worden op eventuele mededelingen tussen advocaten onderling. De knellende gedragsregel is daarmee weggenomen, terwijl de mogelijkheid ook blijft bestaan om onderling af te spreken dat op mededelingen in het kader van, bijvoorbeeld minnelijk overleg, geen beroep wordt gedaan.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Lennart Hordijk (lh@haijwende.nl)