In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

NIEUW MAATREGELENPAKKET BANEN EN ECONOMIE – WTV PER DIRECT ON HOLD

Naar aanleiding van het aangekondigde noodpakket banen en economie van gisteravond, zetten wij de wijzigingen voor u op een rij.

Werktijdverkortingsregeling on hold

De huidige werktijdverkortingsregeling is sinds gisteravond 17 maart afgeschaft. De afgelopen weken hebben ongekend veel ondernemingen een beroep op de regeling gedaan, waar deze regeling niet op berekend was.

Het kabinet heeft daarvoor in de plaats een regeling bedacht: “Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)”. Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. De tekst van de regeling is nog niet bekend.

De NOW komt in plaats van de Wvt. De Wtv-aanvragen die al zijn ingediend en nog niet zijn afgehandeld, worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe NOW-regeling. De reeds afgehandelde aanvragen blijven geldig. Bekijk voor meer informatie over de Wtv onze eerdere blog.

Wat houdt de NOW-regeling in?

Werkgevers (van alle omvang) die te maken hebben met tenminste 20% verwachte omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden (met een mogelijke verlenging van 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. De NOW is losgekoppeld van de Werkloosheidswet. Werknemers behouden dus hun opgebouwde WW-rechten.

Wat zijn de voorwaarden van de NOW?

  1. een verwachting van ten minste 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020 (dus geen arbeidscapaciteit, maar omzetverlies);
  2. werkgevers moeten het loon 100% doorbetalen;
  3. werkgever verplicht zich géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  4. nadat de aanvraag is gedaan, ontvangt de werkgever een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming in de loonkosten (maximaal 90%);
  5. achteraf vindt de toetsing van de omzetdaling plaats. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Hoe lang ontvang ik een tegemoetkoming?

De eerste aanvraag wordt voor een periode van 3 maanden toegekend. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Nu nog niet. Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij UWV kunnen worden ingediend, wordt hier onmiddellijk breed bekendheid aan gegeven. De uitvoeringsaspecten worden in de tussentijd uitgewerkt met het UWV.

Hoe vindt de toetsing achteraf plaats?

Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de loonkosten. Achteraf zal worden getoetst wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest. Er moet sprake zijn van tenminste 20% omzetverlies. De tegemoetkoming in de loonkosten wordt afhankelijk gesteld van het percentage van de omzetverlies. Dat zou kunnen betekenen dat tegenover een omzetverlies van 100 %, de maximale tegemoetkoming van 90% staat. Een omzetverlies van 20% staat dan gelijk aan een tegemoetkoming van 18% in de loonkosten. Ongeacht het percentage omzetverlies dient de werkgever 100% loon door te betalen.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats indien er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest, en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Voor welke werknemers geldt de regeling?

Anders dan de Wtv, geldt de NOW ook voor oproepkrachten en werknemers met een min-max/nulurencontract, voor zover deze werknemers in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Voor uitzendkrachten geldt echter dat het uitzendbureau zelf de aanvraag moet doen. Het is nog niet duidelijk hoe wordt omgegaan met zieke werknemers. De aanvraag is immers niet meer gekoppeld aan de Werkloosheidswet. Zodra hier meer over bekend is, zal dat worden gecommuniceerd.

Wat valt op aan de NOW-regeling?

  • Bij de Wtv-regeling wordt gesproken over 20% verlies van arbeidscapaciteit, in de NOW-regeling over 20% omzetverlies. Dit kan gevolgen hebben voor de reeds gedane aanvragen, omdat deze aanvragen waarschijnlijk toegespitst zijn op de arbeidscapaciteit. Het kabinet heeft al aangegeven dat er waarschijnlijk aanvullende vragen zullen worden gesteld aan de reeds ingediende Wtv-aanvragen.
  • Het lijkt erop dat werknemers, ongeacht of er werk voorhanden is, gewoon mogen blijven werken, thuis of op de werkvloer. De aanvraag betreft immers niet de vermindering van arbeidscapaciteit, maar van omzetverlies.
  • Uit de Q&A van de rijksoverheid blijkt dat ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het corona virus u gebruik dient te maken van de nieuwe NOW-regeling.