In Nieuws
Nieuw cursusjaar van start: wie draait op voor de kosten?

Het nieuwe cursusjaar is weer begonnen en zo ook nieuwe kansen voor werknemers om een studie of cursus te volgen. Maar dit brengt uiteraard ook kosten 💶 met zich mee en wie mag dit uiteindelijk betalen? Werkgever of werknemer?

Hoe zit het ook al weer? De wet kent geen regeling waaruit blijkt waaraan een studiekostenbeding moet voldoen, maar volgens de rechtspraak moet er sprake zijn van:

  • Een baat periode: binnen welke periode verwacht werkgever profijt te hebben bij de nieuwe kennis en vaardigheden van de werknemer;
  • Glijdende schaal: de terugbetalingsverplichting moet naar evenredigheid worden verminderd met het voortduren van de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding;
  • De terugbetalingsregeling moet duidelijk aan de werknemer zijn uiteengezet.

Als niet aan deze eisen is voldaan, dan is een studiekostenbeding nietig (ongeldig). Als je de werknemer bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg wijst op de financiële consequenties, dan handel je in strijd met het goed werkgeverschap wat een nietig studiekostenbeding oplevert.

Als sprake is van een rechtsgeldig studiekostenbeding, dan speelt nog steeds de vraag of je als werkgever de studiekosten wel mag terugvragen. Daarvoor geldt de regeling uit artikel 7:611a BW. Als werkgever moet je een werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als deze scholing verplicht is op grond van het toepasselijke Unierecht, de wet of een cao, dan zijn de kosten van de scholing sowieso geheel voor rekening van werkgever. Ook al voldoet het studiekostenbeding aan de vereisten die de rechtspraak daaraan stelt, dan kan de terugbetalingsregeling dus alsnog nietig zijn als het gaat om kosten die u als werkgever heeft gemaakt voor scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie van werknemer. Is sprake van scholing waarover de werknemer al moest beschikking bij aanvang van de functie, dan is het wel toegestaan om een terugbetalingsregeling af te spreken.

Kortom, staat u op het punt uw werknemer(s) een dure opleiding of cursus te laten volgen? Controleer dan of u een terugbetalingsregeling mag afspreken én of het studiekostenbeding voldoet aan de vereisten die daaraan worden gesteld.

Zie hier de link naar een uitspraak over het studiekostenbeding en de terugbetaling van scholing.