In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Niet vergeten: de ingebrekestelling

Verzuim

De termen ingebrekestelling en verzuim zijn vast wel bekend, maar hoe zat het nou ook alweer?

Laten we als voorbeeld nemen een verkoper van een bepaald product. Als er sprake is van een gebrek in het product en de verkoper komt zijn verplichtingen niet na kan de overeenkomst niet onmiddellijk worden ontbonden. De verkoper moet daarvoor eerst in verzuim zijn.

Verzuim treedt pas in als de verkoper nog een laatste gelegenheid is geboden de overeenkomst alsnog na te komen, daarvoor dient de ingebrekestelling. De rechtspraak is rijk gevuld met uitspraken waar uiteindelijk is geoordeeld dat het verzuim niet is ingetreden omdat er niet, of niet op de juiste wijze, in gebreke is gesteld. Het zou zonde zijn als uw vordering hetzelfde lot ondergaat.

 

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een schriftelijke sommatie waarin de verkoper wordt gemaand na te komen. Belangrijk is dat daarin de verkoper wordt medegedeeld wat de grondslag is van de ingebrekestelling, wat er hersteld moet worden en binnen welke termijn. Het is overigens goed te realiseren dat de gestelde termijn wel redelijk moet zijn. Wat redelijk is hangt dan weer af van de omstandigheden.

Tevens moet de verkoper aangekondigd worden wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van de ingebrekestelling; zoals het aankondigen van rechtsmaatregelen, het aansprakelijk stellen voor de geleden en nog te lijden schade en het eventueel inroepen van de buitengerechtelijk ontbinding van de overeenkomst.

Voor het kunnen leveren van bewijs dat de ingebrekestelling ook daadwerkelijk is verzonden (en het verzuim heeft kunnen intreden) blijft nog steeds de voorkeur uitgaan naar een ingebrekestelling per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot. De brief kan daarnaast uiteraard ook via email, fax en/of gewone post worden verzonden, maar aangezien op de partij die de ingebrekestelling heeft verzonden de bewijslast daarvan rust is het zaak de brief in ieder geval aangetekend of per deurwaardersexploot te versturen.

 

Wanneer geen ingebrekestelling nodig?

Een ingebrekestelling kan in beginsel in een drietal gevallen achterwege blijven. Het verzuim treedt dan zonder ingebrekestelling in:

  • er is uitdrukkelijk een fatale termijn overeengekomen en deze is overschreden;
  • de verkoper deelt mee dat hij niet meer in staat is de overeenkomst na te komen;
  • een verbintenis uit schadevergoeding of onrechtmatige daad wordt niet nagekomen.

 

Conclusie

Kortom, om te komen tot verzuim is het altijd van belang dat u nagaat of u eerst de stap van de ingebrekestelling moet nemen. Wees daar alert op, het missen van deze stap kan betekenen dat uw wederpartij niet in verzuim is geraakt en uw vorderingen daardoor doel missen