In Nieuws
Kleine werkgevers krijgen compensatie voor transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Per 1 januari 2021 treedt het ‘Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming’ in werking. Dit besluit bevat een compensatieregeling waarmee de kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) onder bepaalde voorwaarden compensatie van de betaalde transitievergoeding kan aanvragen bij het UWV. Het kabinet heeft hiertoe besloten, omdat het betalen van transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging, met name voor kleine werkgevers, ongewenste financiële gevolgen kan hebben. 

 

Inhoud van het besluit

In het algemeen geldt dat wanneer een werkgever niet langer zijn onderneming wil voortzetten na zijn pensioendatum en er geen opvolger is en ook de verkoop van de onderneming niet mogelijk is, hij maar twee keuzes heeft: de onderneming voorzetten of beëindigen. Als de onderneming wordt beëindigd, dan moet de werkgever in de meeste gevallen een transitievergoeding aan de werknemer betalen. De arbeidsovereenkomst wordt dan immers beëindigd op initiatief van de werkgever op grond van een bedrijfseconomische omstandigheid. Met name voor kleine werkgevers kan de financiële belasting relatief groot zijn. Wanneer een werkgever niet financieel draagkrachtig genoeg is, kan het voorkomen dat hij zijn privévermogen moet aanspreken. Is dat niet mogelijk, dan belandt hij in het uiterste geval in staat van faillissement. 

Om dit te voorkomen heeft de regering een compensatieregeling opgesteld, waarmee kleine werkgevers kunnen worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoedingen. Dit heeft als doel om bovenstaand probleem te voorkomen. 

Voorwaarden

Voor de compensatie voor de betaalde transitievergoeding door de werkgever of de erfgenamen gelden de volgende (cumulatieve) voorwaarden:

  • Er is sprake van het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming;
  • Er is sprake van een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers in het jaar vóór de ontslagaanvraag);
  • De onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Compensatie bij beëindiging vanwege pensionering is alleen mogelijk, indien de werkgever de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • De transitievergoeding die is betaald op of na 1 januari 2021 komt voor compensatie in aanmerking;
  • De transitievergoeding is binnen negen maanden na de datum van de ontslagvergunning of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden, betaald. 

Hoogte van compensatie

Alleen de wettelijke transitievergoeding wordt gecompenseerd. Indien partijen een hogere transitievergoeding afspreken, dan is het ‘bovenwettelijke’ deel voor eigen rekening van de werkgever. Compensatie is alleen mogelijk indien uiterlijk twaalf maanden na het overlijden van de werkgever een verzoek om toestemming om de arbeidsovereenkomst wegens het beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming op te zeggen, is ingediend.