In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Incasseren van een vordering – de buitengerechtelijke incassokosten.

Iedere ondernemer wordt er wel eens mee geconfronteerd, een klant die haar vordering niet (tijdig) voldoet, als gevolg waarvan je als ondernemer een sommatiebrief moet versturen. In een dergelijk geval is het mogelijk om naast de verschuldigde hoofdsom en (wettelijke/contractuele) rente aanspraak te maken op een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten.

De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is afhankelijk van de hoofdsom. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten kan dit bedrag variëren tussen de € 40,- en de € 6.775,-.Aan de hand van een staffel kunnen de buitengerechtelijke incassokosten berekend worden.

Indien u als ondernemer algemene voorwaarden hanteert is het mogelijk dat daarin een afwijkende regeling is overeengekomen die bepalend kan zijn voor de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten. Wij bevelen dus aan om de algemene voorwaarden er altijd goed op na te slaan.

Om aanspraak te kunnen maken op de buitengerechtelijke incassokosten bij een consument-schuldenaar, moet er wel voldaan zijn aan een belangrijke voorwaarde. De wet schrijft voor dat indien je als schuldeiser aanspraak wilt maken op buitengerechtelijke incassokosten bij een consument—schuldenaar, deze een termijn van 14 dagen moeten krijgen om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen en niet direct dient te worden overvallen door het verschuldigd worden van incassokosten.

In dat kader heeft de Hoge Raad recentelijk prejudiciële vragen van de kantonrechter Almere beantwoord. De (prejudiciële)vraag die de kantonrechter in dat kader aan de Hoge Raad stelde, was de vraag wanneer de termijn van 14 dagen aanvangt. Vangt deze aan op de dag waarop de sommatie is verzonden of vangt deze aan op de dag waarop de sommatie door de consument-schuldenaar is ontvangen? Het antwoord van de Hoge Raad op deze vraag was dat de termijn van 14 dagen aanvangt op de dag nadat de sommatie door de schuldenaar is ontvangen.

Bijvoorbeeld; een sommatiebrief is op 6 februari 2017 verzonden en op 7 februari 2017 door de schuldenaar ontvangen. De 14 dagen termijn vangt in dat geval aan op 8 februari 2017 en eindigt op 21 februari 2017. Is binnen deze periode de hoofdsom voldaan, dan is de consument-schuldenaar geen buitengerechtelijk incassokosten verschuldigd.

De bewijslast dat de termijn is gaan lopen rust bij u als ondernemer. U dient dus te bewijzen dat in voorgenoemd voorbeeld de sommatiebrief is ontvangen op 7 februari 2017. Wij adviseren daarom om een sommatiebrief altijd per aangetekende post te versturen, zodat er voor ontvangst getekend moet worden.

Ingeval de schuldenaar geen consument is maar een zakelijke klant dan is deze de buitengerechtelijke incassokosten zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken. Geldt er bijvoorbeeld een betalingstermijn van 14 dagen dan kunt u vanaf de 15e dag de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Vanuit commerciële overwegingen is het echter verstandig om dit niet direct te doen maar de zakelijke-schuldenaar eerst nog een redelijke termijn te geven om de vordering te voldoen zonder direct aanspraak te maken op de buitengerechtelijke incassokosten.

Wilt u meer weten, kom dan naar onze ontbijtsessie op 2 maart 2017 (klik hier voor info), of neem contact op met Lennart Hordijk.