In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Digitaal procederen nu ook van de baan bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland

Digitaal procederen nu ook van de baan bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland

In een blog van 1 september 2016 informeerden wij u dat uiterlijk in 2019 digitaal procederen volgens het(vernieuwde) procesrecht verplicht is voor alle advocaten, bestuursorganen en andere professionele procespartijen. In een blog van 29 september 2017 hebben wij u vervolgens geïnformeerd dat de planning was achterhaald, maar dat het op termijn nog steeds de bedoeling was dat alle professionals in alle zaken verplicht digitaal procederen. In een blog van 5 Juli 2018 berichten wij u dat de Raad voor de Rechtspraak heeft besloten het digitaal procederen niet landelijk in te voeren.Achtergrond was dat het geraamde kostenplaatje hoger uitviel (€ 220 miljoen i.p.v. € 60 miljoen) en het ontbreken van onder meer een breed draagvlak.Digitaal procederen bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland bleef toen nog verplicht.

De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de intrekking van de KEI-wet uit 2016 zoals die nog gold voor de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland. Doel is om dit per 1 januari 2020 in te laten gaan, zodat vanaf dat moment weer als vanouds een dagvaarding op papier kunnen laten uitbrengen in plaats van de onder de KEI-wetgeving verplichte proces-inleiding. De Rechtspraak onderzoekt nog hoe om te gaan met de lopende digitale procedures.

Betekent dit dan het einde van alle vernieuwingen die de Rechtspraak voor ogen had met de KEI-wetgeving? Nee, de Rechtspraak heeft in november 2018 een basisplan gepresenteerd voor de digitalisering van de Rechtspraak waarin de digitale toegankelijkheid en van rechts zoekende tot de rechtspraak voorop staat.Daarnaast worden diverse inhoudelijke procesvernieuwingen uit de KEI-wetgeving overgenomen, zodat de rechter bijvoorbeeld meer ruimte heeft om een mondelinge behandeling af te stemmen op de bijzonderheden van de zaak en de wensen van partijen. Ook de mogelijkheid om een proces-verbaal te laten bestaan uit een beeld- of geluidsopname van de zitting worden overgenomen uit de KEI-wetgeving.Het pleidooi als afzonderlijke proceshandeling komt ook te vervallen. In het huidige wetsvoorstel zijn vernieuwingen ten aanzien van het digitaal procederen thans nog buiten beschouwing gelaten maar, zo blijkt uit de memorie van toelichting, worden op termijn ook gedeeltelijk nog overgenomen.

Voor nu betekent dit dus het einde aan het digitaal procederen, maar de Rechtspraak heeft de stekker er zeker niet definitief uitgetrokken.

Wij houden u op de hoogte.