In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

De pre-pack wettelijk verankerd?

Op het moment dat een onderneming in slecht financieel weer is komen te verkeren en een faillissement onafwendbaar lijkt, kan de ondernemer de rechtbank vragen welke curator er aangesteld zal worden op het moment dat de onderneming daadwerkelijk failliet zal gaan. Deze curator kan, nog voordat een faillissement is uitgesproken, aan de slag gaan als een stille bewindvoerder zonder dat derden dat weten. Naast de stille bewindvoerder wijst de rechtbank ook al een (stille) rechter-commissaris aan die toezicht zal houden op het moment dat er sprake is van een faillissement.

Veelal functioneert de stille bewindvoerder als “fly on the wall” die toekijkt bij de onderhandelingen die een ondernemer voert in het kader van het redden van zijn onderneming. In de praktijk is dit ook wel beter bekend als de pre-pack. Zodra het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken is de curator al goed op de hoogte en is de kans op een doorstart met behoud van de waarde van het bedrijf en werkgelegenheid groter. In de praktijk gebeurt het dan ook wel dat op een dinsdag het faillissement van een onderneming wordt uitgesproken en dat diezelfde dag de doorstart ook al een feit is. Bekende voorbeelden van pre-pack deals zijn het faillissement en doorstart van onder meer Schoenenreus, Marlies Dekkers en het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

Niet alle rechtbanken in Nederland werken aan deze constructie mee. Acht van de elf rechtbank in Nederland wijzen een stille bewindvoerder aan op het moment dat een onderneming daarom vraagt en daarvoor in aanmerking komt. De reden dat niet alle rechtbanken hieraan meewerken is gelegen in het feit dat de gehele constructie van de pre-pack niet wettelijk is geregeld. De rechtbanken zijn dan ook niet verplicht om hier aan mee te werken.

De tweede kamer wil nu dat de pre-pack, en dus het aanstellen van een stille bewindvoerder en stille rechter-commissaris wel verankerd zal worden in de wet. De tweede kamer volgt daarmee het advies van de Raad voor de rechtspraak over het wetsvoorstel “Wet continuïteit ondernemingen I”. Een wetsvoorstel om het faillissementsrecht te moderniseren. Het wetsvoorstel tracht aan te sluiten bij een praktijk die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Blijkens de memorie van toelichting worden de taken, de bevoegdheden en de rol van de stille bewindvoerder, alsmede over onder welke voorwaarden een aanwijzing van een stille bewindvoerder kan plaatsvinden wettelijke vastgelegd. Zo omvat het wetsvoorstel onder meer de verplichting van de stille bewindvoerder om verslag te doen over zijn bevindingen gedurende de pre-pack periode. Dit verslag dient kort na het faillissement gepubliceerd te worden zodat ook derden daarvan kennis kunnen nemen. Het toezicht op de pre-pack wordt met het wetsvoorstel beter vastgelegd. Een ontwikkeling die wij toejuichen. Het wetsvoorstel is er echter nog niet dus we moeten nog even afwachten. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u hierover informeren.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Lennart Hordijk