In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

De NOW-regeling is bekend!

Gisterochtend is de inhoud van de NOW-regeling verschenen op rijksoverheid.nl. De NOW heeft als doel om werkgevers in tijden van acute en zware terugval in de omzet van tenminste 20%, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers.

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste punten uit de regeling.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag indienen? 

 • De subsidieaanvraag kan vanaf 14 april elektronisch worden ingediend via het UWV. Aanstaande vrijdag wordt bekeken of deze datum kan worden vervroegd naar 6 april.
 • Tot en met 31 mei 2020 kan de aanvraag worden ingediend.
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is toegekend, moet een vaststelling van de subsidie worden aangevraagd. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.
 • Over de verlenging van de subsidie worden nog nadere regels vastgesteld.

Wat staat er in de aanvraag? 

 • Het dossiernummer van de wtv-aanvraag, indien de werkgever na 31 augustus 2019 een wtv-aanvraag heeft ingediend.
 • De verwachte omzetdaling, uitgedrukt in hele procenten, afrondend naar boven.
 • In welke aaneengesloten periode van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 de werkgever een omzetdaling verwacht. De werkgever mag zelf de startdatum (1 maart, 1 april of 1 mei) kiezen.
 • Het loonheffingennummer van de werknemer waarvoor hij subsidie aanvraagt.
 • Het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

 

Wanneer krijg ik het voorschot? 

 • Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
 • In de praktijk streeft het UWV er naar om het voorschot (80%) binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te betalen.
 • Het voorschot wordt ten hoogste in drie termijnen betaald.
 • De berekening van het voorschot in de loonkosten (altijd 80%) is gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en de verwachte omzetdaling, zie de formule in het volgende kopje.
 • Dit voorschot wordt na afloop verrekend met het definitief vastgestelde subsidiebedrag.

Hoe wordt de hoogte van mijn subsidie achteraf berekend? 

De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.

 • A is de daadwerkelijk gerealiseerde netto omzetdaling (bijv. 50% is 0,5);
 • B is de totale gemiddelde loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 (let op: gemaximeerd maandloon);
 • 3 staat voor het aantal maanden waarover subsidie wordt verleend;
 • 1,3 staat voor 30 % werkgeverslasten (bijv. vakantiebijslag, reiskostenvergoedingen, premies etc.)
 • 0,9 staat voor 90 % maximale loonkostenvergoeding.

 

Hoe bereken ik de loonsom vooraf en achteraf? 

Vooraf

 • De subsidie wordt vooraf mede gebaseerd op de loonsom van januari 2020;
 • Geen loongegevens over januari 2020? Dan kijken naar november 2019. Als er ook geen gegevens zijn over dit tijdvak, kan er geen subsidie worden verleend;
 • Het gaat om de totale loonsom van werknemers (behorend tot een loonheffingsnummer), waarbij het loon van de individuele werknemer is gemaximeerd op € 9.538 + 30% werkgeverslasten (forfaitair);
 • Iedere werknemer voor wie loonaangifte wordt gedaan en die in Nederland sociaal verzekerd is, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden (SV-loon). Dus ook oproepkrachten. Helaas vallen inlenerskosten van uitzendkrachten hier niet onder. Daarvoor moet het uitzendbureau/payrollbedrijf de subsidie aanvragen.
 • O.a. vakantiebijslag, reiskostenregelingen, pensioenpremies en verzekeringspremies tellen niet mee bij de loonsom, maar worden verdisconteerd in een 30% toeslag.
 • Zieke werknemer? Telt mee in de loonsom als de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft of als de werkgever een (ziektewet)uitkering ontvangt op grond van de Wet arbeid en zorg. Ontvangt de werkgever van het UWV een no-riskpolis? Dan telt het niet mee. Eigenrisicodragers moeten hier dus rekening mee houden.

Achteraf 

 • De subsidie wordt achteraf mede gebaseerd op de gemiddelde loonsom over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. Deze periode staat vast.
 • Het gaat wederom om de totale loonsom van werknemers, waarbij het loon van de individuele werknemer is gemaximeerd op € 9.538 + 30% werkgeverslasten (forfaitair).
 • De loonsom kan worden verminderd met een boete, indien de werkgever na 17 maart 2020 werknemers heeft ontslaan via het UWV met een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische omstandigheden (boete = 1,5 keer het loon van de betreffende werknemers).
 • O.a. vakantiebijslag, reiskostenregelingen, pensioenpremie en verzekeringspremies tellen niet mee. Dit is verdisconteerd in de 30% toeslag.

Hoe bereken ik de verwachte en uiteindelijke omzetdaling? 

Verwachte omzetdaling

 • De werkgever moet een gemiddelde omzetdaling verwachten van minimaal 20% over een periode van 3 aaneensluitende maanden.
 • Daalt de omzet slechts in één maand voor 60%, dan is dat gemiddeld over drie maanden 20% (wel recht), daalt de omzet slechts één maand met 20% dan is dat gemiddeld 6,7% (geen recht).
 • De werkgever mag kiezen tussen drie startdata waarop hij de omzetdaling over drie aaneengesloten maanden berekend: beginnend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.
 • Maakt u deel uit van een concern? Bekijk dan de omzetdaling op concernniveau (exclusief rechtspersonen die geen Nederlands SV-loon hebben).
 • Maakt u deel uit van een groep? Bekijk dan de omzetdaling binnen de gehele groep.
 • Bekijk pagina 17 e.v. van de regeling voor de volledige definitie van omzet.

Uiteindelijke omzetdaling

 • De uiteindelijke omzetdaling in de drie gekozen maanden wordt achteraf vergeleken met de gemiddelde omzet over heel 2019, gedeeld door 4 (25% van 2019).
 • Bestond de onderneming nog niet op 1 januari 2019? Dan rekenen vanaf het moment dat de bedrijfsuitoefening van de werkgever is aangevangen in 2019 tot en met februari 2020, omgerekend naar 3 maanden.
 • Behoudens het vorige punt, staat de vergelijking met het jaar 2019 vast. Hier is geen uitzondering voor. Bekijk daarvoor de jaarrekening 2019.
 • De werkgever moet in beginsel een accountantsverklaring meesturen. Binnen 4 weken maakt de overheid bekend onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist en wat voor soort verklaring het moet zijn.

Rekenvoorbeeld

Vooraf

Een werkgever heeft een verwachte omzetdaling van 25%. De loonsom over het tijdvak januari 2020 bedraagt € 3.500.000. Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (0,25 x € 3.500.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 3.071.250 in totaal. Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van € 2.457.000 (80%).

Achteraf 

Stel dat de loonsom over de maanden maart-april-mei gemiddeld is gedaald met 1.000.000, omdat de werkgever de oproepkrachten niet meer oproept. Bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie wordt daar rekening mee gehouden. De daling van de loonsom wordt afgetrokken van de loonsom over januari 2020. De loonsom wordt dus € 3.500.000 – € 1.000.000 = € 2.500.000.

Indien de omzet achteraf daadwerkelijk 20% was, wordt de totale subsidie voor drie maanden uiteindelijk:  0,20 x € 2.500.000,– x 3 x 1,3 x 0,9 = € 1.755.000,–.

Dat betekent een totale terugvordering van € 702.000,–.