In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

De NOW 3.0: steun, helpen aanpassen en investeren

De NOW 3.0: steun, helpen aanpassen en investeren
Per 1 oktober 2020 verlengt het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) met drie tijdvakken van drie maanden. De regeling zal daarmee tot 1 juli 2021 duren. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen door ondernemingen te helpen de crisis te overbruggen. Daarnaast is de regeling bedoeld om bedrijven samen met de werknemers op de nieuwe economische situatie voor te bereiden, omdat het niet mogelijk is alle werkgelegenheid te behouden. In deze bijdrage worden de voorgenomen wijzigingen toegelicht. Van belang is dat tot op heden enkel de hoofdlijnen van de nieuwe NOW-regeling zijn gepubliceerd en nog niet de regeling zelf. Hoe de nieuwe regeling juridisch precies vorm zal krijgen, is dus nog even afwachten.

Voorwaarden NOW 3.0
De NOW 3.0 staat open voor zowel nieuwe aanvragers als voor ondernemingen die
al eerder van de NOW 1.0 of de NOW 2.0 gebruik hebben gemaakt. In de verlengde NOW-regeling zijn een aantal wijzigingen aangebracht, welke achtereenvolgens worden besproken.

Tijdvakken

  • Het eerste tijdvak loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020;
  • Het tweede tijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021;
  • Het derde tijdvak loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021.

Omzetverlies

  • Ondernemingen met een omzetverlies van minimaal 20% kunnen in aanmerking komen voor de NOW 3.0. Vanaf 1 januari 2021, het tweede tijdvak, dient sprake te zijn van een omzetverlies van 30% of meer.

Loonsom

  • In het eerste tijdvak geldt een subsidie van maximaal 80% van de loonsom, afhankelijk van de daling van het omzetverlies. Bij een omzetverlies van 100% bedraagt de subsidie 80% van de loonsom. Daarnaast wordt 10% van de loonsom ingezet voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Hoe die 10% wordt ingezet maakt de brief niet duidelijk;
  • In het tweede en derde tijdvak bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 70% en respectievelijk 60%;
  • Het wordt mogelijk een deel van de loonsom te laten dalen, zonder een verlaging van de subsidie. In het eerste tijdvak geldt een vrijstellingspercentage van 10%, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%;
  • In de eerste twee tijdvakken zal het maximaal te vergoeden loon per werknemer gelijk zijn aan tweemaal het maximum dagloon, oftewel €9.538 per maand. In het derde tijdvak zal het bedrag worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon;
  • De forfaitaire opslag op de loonsom blijft 40%;
  • De bevoorschotting van de subsidie zal wederom 80% bedragen;

Verbod op uitkeren dividend en bonusuitkeringen
Het in de NOW 2.0 vastgelegde verbod om bonussen en dividend over 2020 uit te keren aan aandeelhouders, bestuurders en directie blijft bestaan.

Scholingsverplichting
De inspanningsverplichting van de werkgever om werknemers te stimuleren aan bij- of omscholing te doen, blijft eveneens bestaan.

Aanvraag
Naar verwachting kan de aanvraag voor de NOW 3.0 per 16 november 2020 worden gedaan, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.

Tot slot
Naar verwachting zal de tekst van de NOW 3.0 uiterlijk 1 oktober 2020 worden bekend gemaakt. Het is derhalve mogelijk dat er nog wijzigingen zullen plaatsvinden. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.