In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Blog: Het cederen van een vordering

Het cederen van een vordering

Vorderingen op debiteuren kunnen door een schuldeiser worden verkocht aan een derde. Het gevolg van een dergelijke cessie is dat de debiteur niet meer bevrijdend kan betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser, maar voortaan aan de derde. Hoe werkt dat eigenlijk en wat zijn daarvoor de belangrijkste voorwaarden?

 

Terminologie

Voor dat we in gaan op de belangrijkste vereisten van een cessie ga ik kort in op de (juridische) terminologie waarmee partijen bij het cederen van een vordering worden aangeduid. Bij een cessie kunnen grofweg drie partijen  worden onderscheiden. Allereerst de schuldeiser die de vordering overdraagt,  deze wordt ook wel de cedent genoemd. Ten tweede de derde die de vordering van de cedent overgedragen krijgt, deze wordt de cessionaris genoemd. Als laatste kan worden genoemd de betrokken schuldenaar die de vordering moet betalen, deze wordt aangeduid als de debitor cessus.

 

Vereisten

Voor het cederen van een vordering is allereerst een akte van cessie nodig. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen de cedent en de cessionaris waarin omschreven wordt welke vordering er wordt overgedragen. De akte van cessie kan worden gegoten in een zogenoemde authentieke akte alsook in een onderhandse akte. Het verschil is dat een authentieke akte is opgesteld door een notaris en een onderhandse akte opgesteld kan worden door de cedent en cessionaris zelf (of een advocaat).

Naast de akte van cessie is het bij een openbare cessie vereist dat de cessie moet worden medegedeeld aan de debitor cessus. Zonder deze mededeling weet hij immers niet dat de vordering is overgedragen en dat hij vanaf dat moment enkel bevrijdend kan betalen aan de cessionaris.

Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor een stille cessie. In dat geval kan een mededeling aan de debitor cessus achterwege blijven maar dient, indien gekozen is voor een onderhandse akte, de onderhandse akte te worden geregistreerd bij de belastingdienst. De cessionaris kan dan een gewenst of geschikt moment afwachten waarop hij de (stille) cessie alsnog aan de debitor cessus meedeelt. Pas vanaf het moment van de mededeling kan de debitor cessus aan de cessionaris bevrijdend betalen.

Tot slot moet de cedent bevoegd zijn om de vordering over te dragen. Heeft hij de vordering bijvoorbeeld reeds eerder overgedragen aan een derde dan kan hij dat niet nogmaals doen en is hij onbevoegd om de vordering (nogmaals) over te dragen.

 

Positie van de debitor cessus

Opmerking verdient overigens dat de debiteur, de debitor cessus, door de cessie niet in een slechtere positie mag belanden. Hij behoudt al zijn rechten en kan zich dus met dezelfde argumenten verweren als met de verweermiddelen die hij had voordat er sprake was van een cessie.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen over het cederen van een vordering, wilt u een vordering cederen en heeft u daarvoor advies nodig of wordt u als debiteur geconfronteerd met een gecedeerde vordering en twijfelt u aan de juistheid daarvan, neem dan gerust contact met ons kantoor op.