In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Aanslag OZB? Meer mogelijk dan u denkt!

Iedere huiseigenaar heeft ermee te maken: de aanslag Onroerendezaakbelasting. Niet zelden heeft een huiseigenaar het idee, dat de vastgestelde WOZ-waarde waarop de belasting wordt gebaseerd, niet strookt met de werkelijke waarde. Daar is natuurlijk bezwaar tegen mogelijk.

Maar wat, als een huiseigenaar er pas later achter komt dat de vastgestelde WOZ-waarde veel te hoog was? De bezwaartermijn is dan vaak al verstreken. Einde oefening? Zeker niet in alle gevallen!

Op grond van het Uitvoeringsbesluit Wet Waardering Onroerende Zaken, is de gemeenteambtenaar die de WOZ-waarde vaststelt, verplicht om de vastgestelde waarde te verminderen, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dat zijn de volgende:

–      er is sprake van een WOZ-aanslag, waartegen geen bezwaar meer mogelijk is;

–      binnen vijf jaar na de WOZ-beschikking blijkt, dat de vastgestelde waarde te hoog is vastgesteld;

–      de waarde had moeten worden vastgesteld op een bedrag dat tenminste 20% lager is dan de werkelijk vastgestelde waarde, met een minimum van € 5.000,00.

Met andere woorden: als binnen vijf jaar blijkt dat het verschil tussen de vastgestelde waarde en de werkelijke waarde 20% is én meer dan € 5.000,00, moet de WOZ-waarde worden verlaagd. Dat kan door alsnog bezwaar in te stellen. Dat bezwaar zal dan weliswaar niet inhoudelijk in behandeling worden genomen, omdat de termijn is verstreken, maar uit de wetgeving vloeit voort dat de gemeente in dat geval wel “ambtshalve” gehouden is om de aanslag OZB te verlagen.

Dit biedt in diverse situaties mogelijkheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de woning, die middels een erfenis wordt verkregen en waartegen door de overleden eigenaar geen bezwaar is gemaakt, hoewel de waarde niet klopte. Ook de situatie waarin een woning heel lang niet commerciëel is getaxeerd, maar op enig moment in het kader van een beoogde verkoop veel lager wordt getaxeerd dan de vastgestelde WOZ-waarde, doet zich met regelmaat voor.

Heeft u het vermoeden dat u al jarenlang veel te veel OZB heeft betaald? Neemt u dan contact met ons op, zodat we met u  de mogelijkheden om die OZB met terugwerkende kracht te laten verminderen kunnen bekijken!