Direct een advocaat nodig? Bel ons: 010-2204400
Stel uw vraag direct en krijg binnen 24 uur antwoord

1. Begripsomschrijving

Klacht
Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënte kenbaar gemaakt.

Klager
De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

Klachtenprocedure
De op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Klachtenregeling
Dit document, zijn de de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris
De persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen. Per 1 januari 2015 is dat mr. J.W. de Haij. Voor zover het klachten betreft, gericht tegen mr. De Haij voornoemd, treedt op als klachtenfunctionaris mr. E. den Hartog.

Klachtenregistratieformulier
Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

Geschillencommissie Advocatuur
De commissie ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) waar het kantoor betwiste en onbetaald gebleven declaraties kan voorleggen en waar prijs-/kwaliteitgeschillen kunnen worden aanhangig gemaakt als de door het kantoor aangereikte niet tot tevredenheid leidt.

Geschillenregeling Advocatuur
De bij de Geschillencommissie Advocatuur gehanteerde procedure tot beslechting van geschillen tussen advocaten en cliënten.

Reglement Geschillencommissie Advocatuur
Het reglement waarin de werkwijze van de Geschillencommissie Advocatuur is neergelegd.

2. Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:
1) het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
2) het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.
3) behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
4) medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten.
5) verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

Dynamisch team

Met een zevental advocaten adviseren wij cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

Onze bedrijfsfilosofie

Onze bedrijfsfilosofie is simpel; een direct en snel contact en een flexibel en praktisch optreden geeft de beste oplossing. 

Onze werkgebieden

Onze advocaten bieden deskundig advies en ondersteuning op alle terreinen vallend onder het arbeidsrecht, vastgoedrecht en ondernemingsrecht.